Koho sa týka daň z nehnuteľnosti?
Koho sa týka daň z nehnuteľnosti?

Koho sa týka daň z nehnuteľnosti?

Každý rok do konca januára sa podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Týka sa najmä tých ľudí, ktorí v predchádzajúcom roku uskutočnili predaj alebo kúpu nehnuteľnosti. Teda tým, ktorým vzniklo alebo zaniklo vlastnícke právo či už na byty, domy alebo pozemky.
Radová zástavba rodinných domov

Daň z nehnuteľnosti sa ďalej týka i tých vlastníkov, ktorí urobili zmeny v listoch vlastníctva (dedičstvo, právoplatná kolaudácia, zmena na podieloch na nehnuteľnosti, zmena účelu stavby, zmena druhu pôdy). V prípade podania je rozhodujúci dátum zapísania v katastri nehnuteľností. Ak ste nehnuteľnosť kúpili napríklad v decembri v roku 2015, kataster vás do listu vlastníctva zapísal v januári 2016, tak daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti podávate až v roku 2017. Daň sa platí aj za nehnuteľnosti, v ktorých nemá nikto trvalé bydlisko a sú určené na ďalší prenájom. Vždy v januári sa taktiež predkladajú žiadosti na zníženie dane alebo na oslobodenie od dane. Tlačivá na podanie daňového priznania z nehnuteľnosti nájdete na stránke ministerstva financií, ale sú k dispozícií aj na obecných úradoch.

Zákon hovorí, že vyplnené tlačivo preberajú od občanov mestá a obce, na ktorých území sa daná nehnuteľnosť nachádza. Môžete ho poslať poštou alebo zaniesť do podateľne. K tlačivu nezabudnite priložiť povinné prílohy (napríklad výpis z katastra). Mesto/obec vám na základe vyplneného priznania potom vyrubí, aká bude výška dane. Výpočet je pomerne komplikovaný a je možné, že vám budú pracovníci z daňového úradu volať, preto nezabudnite uviesť kontakt. Výmer s výškou dane sa posiela poštou do konca mája. Ak ste fyzická osoba a výmer dane je vyšší ako 66 eur, máte nárok na možnosť zaplatiť v troch splátkach. To platí aj pre právnické osoby, ktorým vyjde daň vyššia ako 666 eur. Pokuty za nepodanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti sa pohybujú od 5 do 3000 eur, v prípade nereagovania na výzvy až do 6000 eur.

Publikované: 12.8.2016