Všeobecné podmienky využívania služieb

Všeobecné podmienky
využívania služieb realitných portálov a softvéru backOFFICE® spoločnosti biz mediator, s.r.o.

(ďalej len "Všeobecné podmienky")


stanovujú pravidlá medzi

spoločnosťou biz mediator, s.r.o., IČO 35876484, zapísaná v Obchodnom registri Bratislava I. , vložka číslo 30746/B.

(ďalej len "Prevádzkovateľ")a užívateľom portálov ZoznamRealit.sk, slowakei-immobilien.at, ingatlan-szlovakia.hu, real-estate-slovakia.com, reality-slovensko.cz a softvéru backOFFICE®

(ďalej len "Užívateľ")Pred začatím využívania ktorejkoľvek zo služieb poskytovaných na internete spoločnosťou biz mediator, s.r.o. si prosím prečítajte Všeobecné podmienky. Svoj súhlas, záväzok dodržiavať Všeobecné podmienky a nekonať v ich rozpore vyjadríte využitím ktorejkoľvek poskytovanej služby portálu www.zoznamrealit.sk, slowakeiimmobilien.at, real-estate-slovakia.com, ingatlan-szlovakia.hu, reality-slovensko.cz a softvéru backOFFICE®
Obsah portálu ako i poskytované služby sú chránené autorským zákonom.
Článok I.
Základné pojmy

 1. Online služba – rozumie sa ňou prístup na portál www.zoznamrealit.sk, www.slowakei-immobilien.at, www.ingatlan-szlovakia.hu, www.real-estateslovakia.com a www.reality-slovensko.cz a do softvéru backOFFICE®
 2. Portál - rozumie sa ním ktorýkoľvek z pridružených portálov: zoznamrealit.sk, ingatlan-szlovakia.hu, slowakei-immobilien.at, real-estate-slovakia.com a realityslovensko.cz
 3. Užívateľ – je každý subjekt využívajúci Online služby Prevádzkovateľa zaviazaný k dodržiavaniu Všeobecných podmienok.
 4. backOFFICE – rozumie sa ním realitný online softvér backOFFICE® prístupný na doméne https://www.backoffice.sk/
 5. Obsah – rozumie sa ním obsah Portálu, ktorý je chránený autorským zákonom a jeho šírenie, kopírovanie alebo opätovné vydanie bez súhlasu Prevádzkovateľa je protizákonné.

Článok II.
Podmienky poskytovania a využívania Online služieb

 1. Užívateľ sa zaväzuje nešíriť a inak nemnožiť Obsah online služieb Prevádzkovateľa pokiaľ tak nie je dohodnuté písomnou formou medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom.
 2. V prípade Online služieb Prevádzkovateľa umožňujúcich Užívateľovi publikovanie svojich názorov alebo inzercie sa Užívateľ zaväzuje nepublikovať akýkoľvek text obsahujúci urážlivé, obscénne, pornografické alebo protiprávne názory, texty alebo výrazy a to i v cudzej reči. Užívateľ je výhradne zodpovedný za obsah svojich príspevkov, inzerátov či inej formy prejavu. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmazanie, prípadne úplné zablokovanie prístupu Užívateľa k Online službám, ak dôjde k porušeniu akéhokoľvek článku Všeobecných podmienok zo strany Užívateľa. Užívateľ nesie priamu právnu zodpovednosť za text či iný druh prejavu (obrázok), ktorý prostredníctvom Online služby publikuje.
 3. Užívateľ sa zaväzuje využívať priestor v ním publikovaných inzerátoch - ponukách len na účely, na ktoré mu bol poskytnutý a publikovať reklamný materiál akým je logo a www adresa len v priestoroch, ktoré boli pre tento účel výslovne Prevádzkovateľom určené. Užívateľ sa zaväzuje nezadávať ten istý inzerát, tú istú ponuku viac krát ako jeden krát.
 4. V prípade, že dôjde k znefunkčneniu Online služby chybou zapríčinenou na strane Prevádzkovateľa, Prevádzkovateľ je povinný takúto chybu bezodkladne odstrániť. Prevádzkovateľ neručí za chyby na Online službách spôsobené Užívateľom, resp. treťou stranou (napríklad správcom serveru).
 5. Užívateľ sa zaväzuje využívať poskytnutý priestor v Online službách a v backOFFICE pre propagáciu nehnuteľností na Portáli nasledovným spôsobom:
  1. všetky údaje vyplnené pri zadávaní ponuky v sekcii "Vložiť" (ďalej len "Vloženie ponuky") uviesť pravdivo a čo najpresnejšie
  2. v políčku Názov vo Vložení ponuky uviesť opis nehnuteľnosti čo najvýstižnejšie a v žiadnom prípade nevyužiť políčko Názov na propagáciu, či reklamu iného, ako danej nehnuteľnosti
  3. Užívateľ sa zaväzuje uviesť webové adresy a linky len do políčok formuláru na to určených a len linky priamo súvisiace s činnosťou užívateľa
  4. Užívateľ sa zaväzuje pridávať k inzerátom len takú obrazovú dokumentáciu, ktorá súvisí priamo s inzerovanou nehnuteľnosťou, t.j. žiadny ilustračný, reklamný, alebo inak priamo s inzerovanou nehnuteľnosťou nesúvisiaci grafický alebo fotografický materiál (logo užívateľa).
 6. Všetky informácie ukladané v backOFFICE sú vlastníctvom Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť poskytovanie Online služieb týkajúcich sa všetkých, alebo skupiny Užívateľov, ako aj odstrániť akýkoľvek obsah, ktorý je súčasťou systému i bez upozornenia, bez povinnosti náhrady voči akémukoľvek Užívateľovi alebo tretej strane. Prevádzkovateľ sa zaväzuje nevyužiť, či inak zneužiť vo svoj prospech alebo v prospech tretej strany žiadnu z informácii alebo súčastí údajov vložených do backOFFICE.
 7. Užívateľ si je vedomý, že informácie, ktoré sú súčasťou obsahu Online služieb Prevádzkovateľa nenahrádzajú oficiálne právne, finančné alebo realitné poradenstvo a majú len odporúčací a informatívny charakter. Užívateľ si je zároveň vedomý a súhlasí s tým, že akékoľvek dáta a/alebo materiály nahrané alebo inak získané prostredníctvom Online služieb Prevádzkovateľa nie sú nijako preverované a nakladanie s nimi je preto osobným rozhodnutím, zodpovednosťou a rizikom Užívateľa.
 8. Užívateľ sa zaväzuje nešíriť a žiadnym spôsobom nerozmnožovať žiadny z poskytnutých zdrojových kódov ani iných súčastí poskytnutých Online služieb Prevádzkovateľa a zároveň sa zaväzuje uhradiť všetky vzniknuté škody, ktoré by takýmto konaním spôsobil Prevádzkovateľovi. Užívateľ sa zaväzuje nezasahovať a žiadnym spôsobom nemeniť obsah Prevádzkovateľom poskytnutých zdrojových kódov, ani iných súčastí poskytnutých služieb. Všetky zdrojové kódy poskytnuté v rámci Online služieb sú majetkom Prevádzkovateľa a Užívateľ ich nemá právo bez súhlasu Prevádzkovateľa šíriť ďalej, kopírovať, resp využívať na účely iné ako vopred dohodnuté písomnou formou s Prevádzkovateľom. Porušenie tohto ustanovenia oprávňuje Prevádzkovateľa okamžite zastaviť poskytovanie služieb.
 9. Online služby sú optimalizované na prehliadač typu MS Internet Explorer verzia 8. Nefunkčnosť Online služieb na inom prehliadači ako je MS Internet Explorer 8 nemôže byť predmetom reklamácie zo strany Užívateľa.
 10. Užívateľ berie na vedomie, že ochrana dát je zabezpečená do takej miery ako si dokáže Užívateľ zabezpečiť ochranu svojich prístupových hesiel do Online služieb a bezpečnosť svojho pripojenia do internetu. Za únik dát spôsobený nedostatočným zabezpečením hesla, alebo spôsobený treťou stranou Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.
 11. Užívateľ berie na vedomie, že webová stránka dodaná v rámci softvéru backOFFICE je majetkom Prevádzkovateľa a vzťahujú sa na ňu ustanovenia autorského zákona a teda autorské práva spoločnosti biz mediator, s.r.o., ktorá vytvorila vizuál web stránky a ktorej prináležia autorské práva k dielu podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov. Neoprávnené odkopírovanie, prípadne spracovanie bez súhlasu autora diela a teda neoprávnené použitie diela (alebo jeho časti) bez výslovného súhlasu autora, bude považované za porušenie majetkových práv autora – Prevádzkovateľa.
 12. Prevádzkovateľ zaručuje všetkým Užívateľom ochranu ich osobných údajov. Prevádzkovateľ nezbiera žiadne osobné údaje, ktoré Užívateľ sám dobrovoľne neposkytne. Za osobné údaje sa nepovažujú údaje zo systému kontroly prístupov na server a z nich vyplývajúce štatistické informácie
 13. Užívateľ nemá nárok požadovať od Prevádzkovateľa odstránenie reklamných odkazov, bannerov alebo iných foriem reklamy, ktoré sú implementované do Online služieb.
 14. V prípade premostenia backOFFICE na iný realitný portál (export ponúk) Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nefunkčnosť takéhoto premostenia spôsobenú správcom premosteného realitného portálu, alebo treťou stranou.
 15. Prevádzkovateľ odmieta akúkoľvek zodpovednosť za obsah a funkčnosť internetových stránok priamo alebo nepriamo prepojených s Online službami Prevádzkovateľa.
 16. V prípade služieb poskytnutých užívateľovi prevádzkovateľom bezplatne (bezplatná registrácia užívateľa do systému a možnosť bezplatného inzerovania užívateľa) si prevádzkovateľ vyhradzuje právo kedykoľvek bezplatné poskytovanie služby užívateľovi zrušiť a to najmä v prípade, ak užívateľ tieto služby prevádzkovateľa nevyužíva. Za nevyužívanie služieb sa považuje aj to, ak užívateľ behom 30tich po sebe idúcich kalendárnych dní nezadá do systému ani jednu ponuku alebo ak prevádzkovateľ zistí, že užívateľ nezadáva svoje ponuky na Portál, avšak do iných portálov podobného charakteru, alebo na vlastnú webovú stránku svoje ponuky zadáva.

Článok III.
Zmeny a platnosť všeobecných podmienok

 1. Všeobecné podmienky využívania služieb Portálu strácajú účinnosť dňom ich nahradenia neskoršími Všeobecnými podmienkami.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu Všeobecných podmienok.


V Bratislave dňa 5. Septembra 2011

Odporúčam!

Top partner v realitách

Realitná kancelária Milli Real, s. r. o.

Milli Real, s. r. o.

home-banner-novostavby_sk-230x_bocny.jpg (48 808 bytes)

Reality hýbu svetom

Rozhýbte sa aj vy a pozrite si našu ponuku - byty na predaj a prenájom, predaj domov a stavebných pozemkov.
Stačí si len vybrať!
Reality a poradenstvo s nimi spojené vám poskytnú naše partnerské realitné kancelárie, projekty developerov nájdete v našej sekcii Novostavby – byty, domy a pozemky na jednom mieste.

Tipy a rady pre vás

Vedeli ste, že ak ste nenašli ponuku, ktorá vás zaujala, môžete zadať dopyt
ktorým oslovíte všetky naše registrované realitné kancelárie?

Dopyt po realitách

Stačí v hlavnom menu kliknúť na Zadať dopyt a vyplniť jednoduchý formulár. Následne bude všetkým registrovaným kanceláriám váš dopyt zverejnený a budete kontaktovaný na uvedený email, alebo telefón.

Partneri nášho portálu

banner