Späť

Bc. Katarína Šmidtová - Real Home Lichnerova 41
Senec
903 01
IČO: 35266414

O realitnej kancelárií Bc. Katarína Šmidtová - Real Home

Naša spoločnosť sa zameriava na realitnú činnosť prevažne v okrese Senec, Bratislava, Pezinok a v blízkom okolí.
Prednosťou našej realitnej kancelárie je individuálny prístup ku každému klientovi a k jeho špecifickým požiadavkám, nastavenie komunikácie podľa požiadaviek klienta a kompletný servis pri sprostredkovaní kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností.
Skúsenosti nadobúdame nepretržite už od roku 2006.
Naša realitná kancelária je členom Realitnej únie, ktorá združuje profesionálov pôsobiacich v oblasti realít zabezpečujúcich prvotriedny servis.

SLUŽBY:
• sprostredkovanie kúpy, predaja, prenájmu, výmeny nehnuteľností
• odborné poradenstvo v oblasti prevodov vlastníckych práv nehnuteľností
• zabezpečenie kompletnej zmluvnej dokumentácie k prevodom vlastníckych práv nehnuteľností
• zabezpečenie všetkých potrebných podkladov pre prípravu zmluvnej dokumentácie k prevodu (list vlastníctva, snímka z katastrálnej mapy, potvrdenie o veku stavby a iné) ako aj k zriadeniu záložného práva
• vklad do katastra nehnuteľností.

SLUŽBY HYPOTEKÁRNEHO ŠPECIALISTU:
Poskytujeme poradenstvo a služby v oblasti poskytovania hypotekárnych a iných druhov úverov , poskytujeme ponuky všetkých bánk a tiež poistenie nehnuteľností. Služby zabezpečuje náš hypotekárny špecialista na vysokej profesionálnej úrovni.

DOPLNKOVÉ SLUŽBY:
• zabezpečujeme vypracovanie znaleckých posudkov k zriadeniu záložného práva
• zabezpečujeme zameranie pozemku, vypracovanie geometrického plánu
• inžiniering: územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudácie, vysporiadanie a úpravy vlastníckych vzťahov

Kancelária: Lichnerova 41, SENEC
Otváracie hodiny: pondelok – piatok: 9:00 – 16.00
Klientom ponúkame individuálne stretnutia aj mimo úradných hodín.

Našim cieľom je úspešný obchod a spokojný zákazník.

Tešíme sa na spoluprácu.
kolektív pracovníkov Real Home

Ochrana osobných údajov
Poučenie o právach dotknutej osoby

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) a podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“)

I.
Právo na informácie (§ 19 zákona; čl. 13 nariadenia)

Za účelom splnenia informačnej povinnosti prevádzkovateľa, ktorá zodpovedá právu dotknutej osoby na informácie, prevádzkovateľ v súlade s ustanovením § 19 zákona a čl. 13 nariadenia poskytuje dotknutej osobe nasledovné informácie:

Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Bc. Katarína Šmidtová – Real Home
Zapísaná: v OÚ Senec, odbor živnostenského podnikania č. živn.reg. 108 - 7795
IČO: 35 266 414
Sídlo: SNP 525/16, 903 01 Senec
Tel. kontakt. 0910 787 932, mail: mihokova@real-home.sk

Účel spracúvania osobných údajov dotknutej osoby prevádzkovateľom:

uzatvorenie Kúpnej zmluvy, Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy, Nájomnej zmluvy, Zmluvy o sprostredkovaní (Súhlasu so zaradením nehnuteľnosti do ponuky prevádzkovateľa), Zmluvy o rezervácii nehnuteľnosti (o zložení zálohy), vypracovanie Odovzdávacieho protokolu, Návrhu na vklad vlastníckeho práva, Informácie, poučenia a súhlasu spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku alebo zmluve uzavretej mimo prevádzkových priestorov, najmä príprava uzatvorenia príslušnej zmluvy alebo iného z uvedených dokumentov, evidencia zmluvy a súvisiacich dokumentov vrátane všetkých ich zmien v internom systéme prevádzkovateľa, plnenie predmetu zmluvy a kontrola jej plnenia zo strany dotknutej osoby, vybavovanie reklamácií a sťažností, vymáhanie pohľadávok vzniknutých v súvislosti s neplnením zmluvy - právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, t.j. plnenie príslušnej zmluvy, vypracovanie Záznamu o obhliadke - právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, t. j. náš oprávnený záujem. Naším oprávneným záujmom v tomto prípade je riadny a nerušený výkon našej podnikateľskej činnosti, ktorú by sme nemohli vykonávať v prípade, ak by ste ohľadom kúpy, resp. nájmu nehnuteľnosti komunikovali s vlastníkom bez našej účasti napriek tomu, že Vám bola predmetná nehnuteľnosť predstavená našou spoločnosťou, spracúvanie osobných údajov za účelom realizácie inzercie cez internetové realitné portály v realitných CRM softvéroch, t.j. ponuka nehnuteľností za účelom ich predaja, resp. prenájmu tretej osobe, pričom v príslušných realitných CRM softvéroch sú k jednotlivým nehnuteľnostiam z dôvodu jednoduchšej identifikácie pre prevádzkovateľa uvádzané aj osobné údaje dotknutej osoby ako vlastníka nehnuteľnosti, ktoré však nie sú viditeľné tretím osobám - právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia, t.j. súhlas dotknutej osoby, vedenie účtovníctva a vyhotovovanie účtovných dokladov, najmä správa a fakturácia služieb poskytnutých na základe zmlúv, spracúvanie účtovných, daňových dokladov a faktúr – právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, t.j. plnenie povinností podľa osobitných predpisov, najmä zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, evidencia pošty a správa registratúry, t.j. evidencia a správa poštových zásielok, pošty doručovanej a odosielanej z a do elektronickej schránky a evidencia a archivácia zmlúv, účtovných, daňových a súvisiacich dokladov v interných systémoch prevádzkovateľa - právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, t. j. splnenie našej zákonnej povinnosti podľa osobitných predpisov, a to najmä podľa zákona o účtovníctve a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, reklama a marketing služieb a produktov prevádzkovateľa, najmä zasielanie informačných newsletterov o našich produktoch a službách a aktuálnej ponuke nehnuteľností a pod. - právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia, t.j. súhlas dotknutej osoby.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na splnenie vymedzených účelov spracovania osobných údajov, najviac však po dobu trvania príslušnej zmluvy, resp. vysporiadania vzájomných záväzkov z nej vyplývajúcich. Faktúry, ako aj ďalšie daňové a účtovné doklady uchovávame v súlade s príslušnými právnymi predpismi po dobu 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú. Osobné údaje spracúvané na účely reklamy a marketingu uchovávame po dobu 3 rokov od ich poskytnutia. Po uplynutí tejto doby budú Vaše osobné údaje vymazané. V prípade, že kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu namietnete spracúvanie Vašich osobných údajov na priamy marketing našich služieb a produktov, prestaneme Vaše osobné údaje na tento účel spracúvať.

Vaše osobné údaje od Vás nevyhnutne potrebujeme, pretože v prípade ich neposkytnutia zmluvný vzťah medzi Vami a našou spoločnosťou nemôže vzniknúť, keďže sú nevyhnutnou náležitosťou zmlúv uzatváraných medzi Vami a našou spoločnosťou v zmysle zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. V dôsledku tejto skutočnosti vy sme Vám nemohli sprostredkúvať nami ponúkané realitné služby. Ak by ste sa však rozhodli neposkytnúť nám Vaše telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, nebráni to vzniku zmluvného vzťahu ani poskytovaniu realitných služieb.

Všetky Vaše osobné údaje budú ukladané v našich interných systémoch a budú nami ďalej poskytované rôznym spolupracujúcim subjektom (sprostredkovateľom), ktorými sú najmä záujemcovia o predaj/kúpu/nájom nehnuteľností, audítori, právni poradcovia, notári, znalci a odhadcovia hodnoty nehnuteľností, daňoví, účtovní a finanční sprostredkovatelia, banky, poisťovne, osoby vykonávajúce reklamnú a marketingovú činnosť pre prevádzkovateľa, za účelom inzercie a tiež prevádzkovatelia internetových realitných portálov v realitných CRM softvéroch, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný pre výkon ich práce alebo práv, a ktoré zároveň vo vzťahu k poskytnutým alebo sprístupneným informáciám budú mať v rozsahu a za podmienok dojednaných v písomnej zmluve, ktorú s nimi uzatvárame alebo ustanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi povinnosť zachovávať o takýchto informáciách mlčanlivosť.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje aj na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek tento súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Udelený súhlas môžete odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený, t.j. písomne.

II.
Ďalšie práva dotknutej osoby

Právo na prístup k osobným údajom (článok 15 nariadenia)

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom (ich kópie), ako aj na doplňujúce informácie v rozsahu stanovenom článkom 15 nariadenia.

Vo väčšine prípadov Vám tieto kópie Vašich osobných údajov a doplňujúce informácie poskytneme v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak o poskytnutie týchto informácií požiadate elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu osobných údajov (čl. 16 nariadenia)

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Toto právo Vám však umožňuje žiadať od nás, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnili Vaše osobné údaje, ak sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne.

Vezmite prosím na vedomie, že ste povinný poskytnúť nám len také osobné údaje, ktoré sú úplné a správne, pričom zodpovedáte za nepravdivosť osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.

Právo na výmaz osobných údajov (právo „byť zabudnutý“) (čl. 17 nariadenia)

Máte právo požadovať od nás výmaz Vašich osobných údajov, a to bez zbytočného odkladu po uplatnení tohto práva, napríklad v prípade, ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo spracúvali, ak namietate spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia alebo ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú nezákonne. Toto Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia)

V zákonom stanovených prípadoch máte právo od nás žiadať, aby sme prestali spracúvať Vaše osobné údaje, napr. ak namietate správnosť osobných údajov, ktoré o Vás máme (avšak len počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť Vašich osobných údajov), ak namietate proti spracúvaniu osobných údajov automatizovaným rozhodovaním alebo spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie Vašich osobných údajov, pričom namiesto toho žiadate obmedzenie ich použitia alebo namietate výmaz Vašich osobných údajov, ktoré my ako prevádzkovateľ už nepotrebujeme a chceme ich vymazať, avšak potrebujete ich Vy, napríklad pre potreby súdneho konania.

Právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 nariadenia)

Máte právo získať od nás Vaše osobné údaje, ktoré ste nám predtým poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia zákonných podmienok; uplatnením tohto práva nie je dotknuté Vaše právo na výmaz osobných údajov.

Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov (čl. 21 nariadenia)

Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na našom legitímnom oprávnenom záujme alebo ak Vaše osobné údaje spracúvame na účel priameho marketingu, máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov.

V prípade, ak podáte námietku a my nepreukážeme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie Vašich osobných údajov, alebo ak podáte námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účel priameho marketingu, nebudeme Vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracúvať.

Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (čl. 22 nariadenia)

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (§ 100 zákona; čl. 77 a 79 nariadenia)

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore so zákonom a s nariadením, máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 064 220 (ďalej len „Úrad“) alebo inému príslušnému orgánu najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Návrh na začatie konania (ďalej len „návrh“) musí obsahovať

meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa,

označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,

predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,

dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,

kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy tohto zákona alebo nariadenia, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.

Vzor návrhu na začatie konania pred Úradom je zverejnený na webovom sídle Úradu.

Bez toho, aby bolo dotknuté Vaše právo domáhať sa ochrany svojich práv na základe návrhu na začatie konania pred Úradom, máte tiež právo domáhať sa svojich práv na vecne a miestne príslušnom súde Slovenskej republiky, ak sa domnievate, že v dôsledku spracúvania Vašich osobných údajov v rozpore s nariadením došlo k porušeniu Vašich práv ustanovených v nariadení.

Tento dokument nadobúda účinnosť 25.05.2018

Videoprezenácie ponúk realitnej kancelárie Bc. Katarína Šmidtová - Real Home

Makléri realitnej kancelárie Bc. Katarína Šmidtová - Real Home

Ponuky realitnej kancelárie Bc. Katarína Šmidtová - Real Home

REZERVOVANÉ-Trnava-komfortný 2 izb. byt s terasou a park. miestom
Predaj 155.000,- €
REZERVOVANÉ-Trnava-komfortný 2 izb. byt s terasou a park. miestom

Ponúkame na predaj veľmi pekný, moderný 2 izb. byt situovaný na 1/6 posch. novšieho bytového domu na Koniarekovej ulici.Bytový komplex je ohradený s prístupom iba pre vlastníkov bytov (...

2-izbový byt 95 m2 Trnava / Koniarekova
RECA - okres Senec - predaj pozemku priamo v obci
Predaj 469.140,- € 70,- €/m2
RECA - okres Senec - predaj pozemku priamo v obci

Ponúkame na predaj podiel na pozemku vo vlastníctve predávajúcich vo veľkosti 2/3, t.j. 6 702 m2 ( celková výmera pozemku je 10.053 m2 ).Pozemok sa nachádza v...

Pozemky - bývanie 6702 m2 Reca
REZERVOVANÉ-HRUBÝ ŠÚR-novostavba priamo v obci-SKOLAUDOVANÁ
Predaj 1,- €
REZERVOVANÉ-HRUBÝ ŠÚR-novostavba priamo v obci-SKOLAUDOVANÁ

KOLAUDÁCIA UKONČENÁ!!!Ponúkame na predaj novostavbu rod. domu v obci Hrubý Šúr, okres Senec. Rodinný dom sa nachádza v zastavanom území obce (zhruba stred obce Hrubý Šúr) v novovzniknutej ulici...

Rodinný dom 111.8 m2 Hrubý Šúr / xxx
Predaj 1,- €
NOVOSTAVBA - Pekný bezbariérový 2izbový byt s terasou a záhradkou.
Predaj 172.900,- €
NOVOSTAVBA - Pekný bezbariérový 2izbový byt s terasou a záhradkou.

INVESTUJTE /alebo BÝVAJTE budúce leto už v novom...Predstavujeme moderné mestské pokojné bývanie pri jazierku v Senci.Ponúkame na predaj 2-izbový byt.Byt sa nachádza v trojposchodovom bytovom viladome.V...

2-izbový byt 60 m2 Senec / Vtáčia
VEĽKÝ BIEL-príjemný 5 izb. rodinný dom v pôvodnej zástavbe
Predaj 259.000,- €
VEĽKÝ BIEL-príjemný 5 izb. rodinný dom v pôvodnej zástavbe

Ponúkame na predaj príjemný rodinný dom , ktorý sa nachádza v obci Veľký Biel pri Senci, v pôvodnej časti obce.Rodinný dom je tehlový, zateplený polystyrénom, prízemný, celý podpivničený, s plochou...

Rodinný dom 126.4 m2 Veľký Biel
NOVÝ NEBYTOVÝ PRIESTOR VO VÝBORNEJ LOKALITE SENCA
Predaj 289.000,- €
NOVÝ NEBYTOVÝ PRIESTOR VO VÝBORNEJ LOKALITE SENCA

Ponúkame na predaj nový nebytový priestor s výmerou 132,93 m2, ktorý sa nachádza na prízemí polyfunkčného domu.Vzhľadom na lokalitu a na skutočnosť, že k priestoru prináleží skladový priestor...

Gastro priestory 233 m2 Senec / Vtáčia
NOVÝ NEBYTOVÝ PRIESTOR V SENCI.
Predaj 179.000,- €
NOVÝ NEBYTOVÝ PRIESTOR V SENCI.

Ponúkame na predaj nový nebytový priestor s výmerou 86,62 m2, ktorý sa nachádza na prízemí polyfunkčného domu.Priestor sa predáva v štádiu "holopriestor" so všetkými prípojkami elektriny, vody, kanalizácie...

Obchodné priestory 86.62 m2 Senec / Vtáčia
VEĽKÝ BIEL-výnimočný 4 izb. byt so záhradkou blízko jazera
Predaj 230.000,- €
VEĽKÝ BIEL-výnimočný 4 izb. byt so záhradkou blízko jazera

Ponúkame na predaj 4 izbový byt, ktorý sa nachádza na prízemí trojpodlažného rodinného domu s 3 bytovými jednotkami v obci Veľký Biel, okres Senec.Dom bol skolaudovaný v roku 2009...

4-izbový byt 80.24 m2 Veľký Biel / Bratislavská
Komfortný 3 izb. byt so záhradkou v dvojdome v Senci
Predaj 248.000,- €
Komfortný 3 izb. byt so záhradkou v dvojdome v Senci

Ponúkame na predaj byt v rodinnom dome s 2 bytovými jednotkami, ktorý sa nachádza v lokalite Nová Tehelňa..Rodinný dom je tehlový, zateplený polystyrénom, jednopodlažný nepodpivničený, s rovnou strechou, skolaudovaný...

3-izbový byt 78.81 m2 Senec / Slávičia
NOVOSTAVBA - priestranný 2-izbový byt s terasou a so záhradkou v Senci
Predaj 172.900,- €
NOVOSTAVBA - priestranný 2-izbový byt s terasou a so záhradkou v Senci

INVESTUJTE /alebo BÝVAJTE budúce leto už v novom...* Predstavujeme moderné mestské pokojné bývanie v Senci s výborným napojením na diaľničný výjazd D1.* Ponúkame na predaj 2-izbový byt s...

2-izbový byt 60.51 m2 Senec / Vtáčia
REZERVOVANÉ-Chorvátsky Grob - novostavba 3 izb. bytu-garáž v cene
Predaj 169.990,- €
REZERVOVANÉ-Chorvátsky Grob - novostavba 3 izb. bytu-garáž v cene

Ponúkame na predaj 3 izbový byt v novostavbe, ktorá sa nachádza v obci Chorvátsky Grob.Bytový dom je tehlový, zateplený , nízkopodlažný. Bytový dom má jedno podzemné podlažie, dve nadzemné podlažia...

3-izbový byt 66.52 m2 Chorvátsky Grob
REZERVOVANÉ-SENEC-predaj staršieho rodinného domu v dobrej lokalite
Predaj 275.000,- €
REZERVOVANÉ-SENEC-predaj staršieho rodinného domu v dobrej lokalite

Ponúkame na predaj nehnuteľnosť, ktorá je situovaná v dobrej lokalite mesta na ulici Šafárikova.Jedná sa o pozemok o celkovej výmere 1244 m2 .Na pozemku sa nachádzajú nehnuteľnosti - 3...

Rodinný dom 300 m2 Senec / Šafárikova
Senec-predaj rodinného domu vo výbornej lokalite
Predaj 268.000,- €
Senec-predaj rodinného domu vo výbornej lokalite

Ponúkame na predaj starší rodinný dom nachádzajúci sa vo výbornej lokalite mesta - v zástavbe pôvodných rodinných domov na Tehelnej ulici.Rodinný dom bol postavený v roku 1965.Zastavaná plocha...

Rodinný dom 140 m2 Senec / Tehelná
Podpivničený dom v priamom centre Senca
Predaj 267.000,- €
Podpivničený dom v priamom centre Senca

Ponúkame na predaj nehnuteľnosť v centre mesta Senec - Štúrova ulica.Dom sa nachádza v zástavbe (približne 20tich) prízemných eklektických historických domov, postavených v rokoch 1924 – 1927.Jedná sa...

Rodinný dom 698 m2 Senec / Štúrova
PREDAJ: BYT s parkovacím miestom v blízkosti Slnečných jazier.
Predaj 78.000,- €
PREDAJ: BYT s parkovacím miestom v blízkosti Slnečných jazier.

Ponúkame na predaj byt s parkovacím miestom v blízkosti Slnečných jazier v Senci.Charakteristika nehnuteľnosti:- BYTOVÝ DOM so 4 rovnakými bytovými jednotkami- byt sa nachádza blízko Slnečných jazier v Senci...

1-izbový byt 31 m2 Senec
SENEC: NOVOSTAVBA pred KOLAUDÁCIOU.
Predaj 172.900,- €
SENEC: NOVOSTAVBA pred KOLAUDÁCIOU.

*** NOVOSTAVBA iba PÁR MESIACOV PRED KOLAUDÁCIOU. ***INVESTUJTE /alebo BÝVAJTE už toto LETO v novom BYTE pri jazierku.Predstavujeme moderné mestské bývanie v pokojnej lokalite mesta Senec.Ponúkame na predaj...

2-izbový byt 61 m2 Senec
SENEC: Veľmi vkusne zariadený bytík s parkovacím miestom.
Predaj 135.500,- €
SENEC: Veľmi vkusne zariadený bytík s parkovacím miestom.

Ponúkame na predaj krásny a veľmi útulný byt v tichej lokalite Senca.Jedná sa o tehlovú NOVOSTAVBU.Byt je veľmi pekný, 100% udržiavaný, bez akýchkoľvek ďalších investícii na opravy, či...

2-izbový byt 36.25 m2 Senec / Holubia
BA-Rača-príjemný a priestranný 3 izb. byt-2 loggie
Predaj 223.500,- €
BA-Rača-príjemný a priestranný 3 izb. byt-2 loggie

Ponúkame na predaj veľmi príjemný 3 izb. byt, ktorý sa nachádza na 2/5 podlaží zatepleného bytového domu na Karpatskom nám. v Bratislave-miestna časť Rača.Výmera bytu s príslušenstvom je 71...

3-izbový byt 71.76 m2 Bratislava - Rača / Karpatské námestie
SENEC-moderný 1 izb. byt v novostavbe-Nová Tehelňa
Predaj 133.000,- €
SENEC-moderný 1 izb. byt v novostavbe-Nová Tehelňa

Ponúkame na predaj pekný moderný 1 izb. byt situovaný na 2/4 poschodí v novostavbe bytového domu v lokalite Nová Tehelňa-Senec.Bytový dom bol skolaudovaný v roku 2021.V bytovom dome...

1-izbový byt 33.89 m2 Senec / Vtáčia
PUSTÉ ÚĽANY: 5-izb.dom s TEPELNÝM čerpadlom na veľkom pozemku.
Predaj 279.000,- €
PUSTÉ ÚĽANY: 5-izb.dom s TEPELNÝM čerpadlom na veľkom pozemku.

Ponúkame na predaj pekný 5-izbový rodinný dom ideálny pre 4-6 člennú domácnosť s nízkymi nákladmi na bývanie..Jedná sa o samostatne stojaci dom typu BUNGALOV, prízemný, bezbariérový, bez podpivničenia.Vzhľadom...

Rodinný dom 136 m2 Pusté Úľany
SENEC-2 izb. byt pri centre mesta-kompletná kvalitná rekonštrukcia
Predaj 159.000,- €
SENEC-2 izb. byt pri centre mesta-kompletná kvalitná rekonštrukcia

Ponúkame na predaj 2 izb. byt nachádzajúci sa na 1/3 poschodí ( pod bytom je ešte byt ) nízkopodlažného bytového domu situovaného vo výbornej lokalite mesta - v blízkosti centra...

2-izbový byt 50 m2 Senec / Kollárova
NA PREDAJ: 4-izbový dom z roku 2014 iba 15 km od Bratislavy.
Predaj 320.000,- €
NA PREDAJ: 4-izbový dom z roku 2014 iba 15 km od Bratislavy.

Ponúkame na predaj príjemný rodinný dom v obci Hamuliakovo, v tesnej blízkosti HRÁDZE (Pod záhradami).Charakteristika nehnuteľnosti:- 2-podlažný, 10-ročný dom (kolaudácia: október 2014).- Úžitková plocha: 100 m2.- 4...

Rodinný dom 0 m2 Hamuliakovo / Pod záhradkami
Pekný 1-izbový byt s terasou iba 8 km od Senca
Predaj 95.000,- €
Pekný 1-izbový byt s terasou iba 8 km od Senca

Ponúkame na predaj veľmi pekný priestranný 1-izbový byt s terasou (záhradkou) a s parkovaním na vlastnom oplotenom pozemku.Byt je kúpou ihneď k dispozícii.Nehnuteľnosť sa nachádza IBA 8 km...

1-izbový byt 45 m2 Veľký Grob / Športová
SENEC-3 izb. byt v novostavbe s balkónom
Predaj 203.900,- €
SENEC-3 izb. byt v novostavbe s balkónom

Dávame do pozornosti NOVOSTAVBU 3-izbového bytu pri malebnom jazierku v Senci, v lokalite *Nová Tehelňa* (Vtáčia ulica).Výstavba bytového domu, typu *VILADOM* bude prebiehať od 6/2023 do 7/2024 v rámci...

3-izbový byt 75.12 m2 Senec / vtáčia
SENEC-zrekonštruovaný 2 izb. byt vo výbornej lokalite
Predaj 159.000,- €
SENEC-zrekonštruovaný 2 izb. byt vo výbornej lokalite

Ponúkame na predaj 2 izb. byt nachádzajúci sa na 1/3 poschodí ( pod bytom je ešte byt ) nízkopodlažného bytového domu situovaného vo výbornej lokalite mesta - v blízkosti centra...

2-izbový byt 50 m2 Senec / Kollárova
Veľmi pekný a priestranný 5-izbový dom s garážou v Senci.
Predaj 325.000,- €
Veľmi pekný a priestranný 5-izbový dom s garážou v Senci.

Ponúkame na predaj veľmi pekný 5-izbový rodinný dom s garážou v Senci (ulica Karola Šišku).Úžitková plocha domu je 180 m2. Dom bol skolaudovaný v roku 2008.Dom sa nachádza...

Rodinný dom 180 m2 Senec / Karola Šišku
SENEC-predaj výborného priestoru v polyfunkčnej novostavbe vhodného pr
Predaj 179.000,- €
SENEC-predaj výborného priestoru v polyfunkčnej novostavbe vhodného pr

Ponúkame na predaj nebytový priestor v Senci v lokalite "Nová tehelňa".Priestor s výmerou 86,62 m2 sa nachádza na prízemí polyfunkčného domu.Využitie môže byť rôzne - vzhľadom k...

Kancelárie 86.62 m2 Senec / Vtáčia
RECA - okres Senec - predaj staršieho rodinného domu s pekným pozemkom
Predaj 170.000,- €
RECA - okres Senec - predaj staršieho rodinného domu s pekným pozemkom

Ponúkame na predaj starší rodinný dom nachádzajúci sa vo výbornej lokalite obce Reca - v zástavbe pôvodných rodinných domov.Rodinný dom bol postavený približne v 60. rokoch, postavený je z...

Rodinný dom 110 m2 Reca / xxx
Veľký stavebný pozemok vhodný na výstavbu rodinného domu. Veľký stavebný pozemok vhodný na výstavbu rodinného domu. Predaj 75.000,- € 53,69,- €/m2
Veľký stavebný pozemok vhodný na výstavbu rodinného domu.

Ponúkame na predaj veľký pozemok pri Hlohovci, v obci Dolné Trhovište.Poloha obce je výborná.Obec Dolné Trhovište je vzdialené od Hlohovca 9 km, od Piešťan 24 km a od...

Pozemky - bývanie 1397 m2 Dolné Trhovište
NA PREDAJ 2 izb.byt (60 m2) s terasou a záhradkou (112 m2)
Predaj 179.900,- €
NA PREDAJ 2 izb.byt (60 m2) s terasou a záhradkou (112 m2)

Ponúkame na predaj 2-izb.byt so záhradkou za veľmi dobrú cenu.Jedná sa o posledný byt v dokončenom, skolaudovanom a už obývanom bytovom dome v peknej lokalite Senca, v blízkosti...

2-izbový byt 60.19 m2 Senec / Vtáčia
Názov Cena Druh Plocha Lokalita Typ
REZERVOVANÉ-Trnava-komfortný 2 izb. byt s terasou a park. miestom 155.000,- € 2-izbový byt 95 m2 Trnava
Koniarekova
predaj
RECA - okres Senec - predaj pozemku priamo v obci 469.140,- €
70,- €/m2
Pozemky - bývanie 6702 m2 Reca predaj
REZERVOVANÉ-HRUBÝ ŠÚR-novostavba priamo v obci-SKOLAUDOVANÁ 1,- € Rodinný dom 111.8 m2 Hrubý Šúr
xxx
predaj
NOVOSTAVBA - Pekný bezbariérový 2izbový byt s terasou a záhradkou. 172.900,- € 2-izbový byt 60 m2 Senec
Vtáčia
predaj
VEĽKÝ BIEL-príjemný 5 izb. rodinný dom v pôvodnej zástavbe 259.000,- € Rodinný dom 126.4 m2 Veľký Biel predaj
NOVÝ NEBYTOVÝ PRIESTOR VO VÝBORNEJ LOKALITE SENCA 289.000,- € Gastro priestory 233 m2 Senec
Vtáčia
predaj
NOVÝ NEBYTOVÝ PRIESTOR V SENCI. 179.000,- € Obchodné priestory 86.62 m2 Senec
Vtáčia
predaj
VEĽKÝ BIEL-výnimočný 4 izb. byt so záhradkou blízko jazera 230.000,- € 4-izbový byt 80.24 m2 Veľký Biel
Bratislavská
predaj
Komfortný 3 izb. byt so záhradkou v dvojdome v Senci 248.000,- € 3-izbový byt 78.81 m2 Senec
Slávičia
predaj
NOVOSTAVBA - priestranný 2-izbový byt s terasou a so záhradkou v Senci 172.900,- € 2-izbový byt 60.51 m2 Senec
Vtáčia
predaj
REZERVOVANÉ-Chorvátsky Grob - novostavba 3 izb. bytu-garáž v cene 169.990,- € 3-izbový byt 66.52 m2 Chorvátsky Grob predaj
REZERVOVANÉ-SENEC-predaj staršieho rodinného domu v dobrej lokalite 275.000,- € Rodinný dom 300 m2 Senec
Šafárikova
predaj
Senec-predaj rodinného domu vo výbornej lokalite 268.000,- € Rodinný dom 140 m2 Senec
Tehelná
predaj
Podpivničený dom v priamom centre Senca 267.000,- € Rodinný dom 698 m2 Senec
Štúrova
predaj
PREDAJ: BYT s parkovacím miestom v blízkosti Slnečných jazier. 78.000,- € 1-izbový byt 31 m2 Senec predaj
SENEC: NOVOSTAVBA pred KOLAUDÁCIOU. 172.900,- € 2-izbový byt 61 m2 Senec predaj
SENEC: Veľmi vkusne zariadený bytík s parkovacím miestom. 135.500,- € 2-izbový byt 36.25 m2 Senec
Holubia
predaj
BA-Rača-príjemný a priestranný 3 izb. byt-2 loggie 223.500,- € 3-izbový byt 71.76 m2 Bratislava - Rača
Karpatské námestie
predaj
SENEC-moderný 1 izb. byt v novostavbe-Nová Tehelňa 133.000,- € 1-izbový byt 33.89 m2 Senec
Vtáčia
predaj
PUSTÉ ÚĽANY: 5-izb.dom s TEPELNÝM čerpadlom na veľkom pozemku. 279.000,- € Rodinný dom 136 m2 Pusté Úľany predaj
SENEC-2 izb. byt pri centre mesta-kompletná kvalitná rekonštrukcia 159.000,- € 2-izbový byt 50 m2 Senec
Kollárova
predaj
NA PREDAJ: 4-izbový dom z roku 2014 iba 15 km od Bratislavy. 320.000,- € Rodinný dom 0 m2 Hamuliakovo
Pod záhradkami
predaj
Pekný 1-izbový byt s terasou iba 8 km od Senca 95.000,- € 1-izbový byt 45 m2 Veľký Grob
Športová
predaj
SENEC-3 izb. byt v novostavbe s balkónom 203.900,- € 3-izbový byt 75.12 m2 Senec
vtáčia
predaj
SENEC-zrekonštruovaný 2 izb. byt vo výbornej lokalite 159.000,- € 2-izbový byt 50 m2 Senec
Kollárova
predaj
Veľmi pekný a priestranný 5-izbový dom s garážou v Senci. 325.000,- € Rodinný dom 180 m2 Senec
Karola Šišku
predaj
SENEC-predaj výborného priestoru v polyfunkčnej novostavbe vhodného pr 179.000,- € Kancelárie 86.62 m2 Senec
Vtáčia
predaj
RECA - okres Senec - predaj staršieho rodinného domu s pekným pozemkom 170.000,- € Rodinný dom 110 m2 Reca
xxx
predaj
Veľký stavebný pozemok vhodný na výstavbu rodinného domu. 75.000,- €
53,69,- €/m2
Pozemky - bývanie 1397 m2 Dolné Trhovište predaj
NA PREDAJ 2 izb.byt (60 m2) s terasou a záhradkou (112 m2) 179.900,- € 2-izbový byt 60.19 m2 Senec
Vtáčia
predaj