Späť

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

využívania služieb inzercie na ZoznamRealit.Sk

(ďalej len "Všeobecné podmienky") stanovujú pravidlá medzi:

Združenie realitných kancelárií Slovenska, Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 42362652 (ďalej len "ZRKS") a užívateľom a návštevníkom portálu ZoznamRealit.Sk.

Pred začatím využívania ktorejkoľvek zo služieb poskytovaných ZRKS si prosím prečítajte Všeobecné podmienky. Svoj súhlas, záväzok dodržiavať Všeobecné podmienky a nekonať v ich rozpore vyjadríte využitím ktorejkoľvek poskytovanej služby portálu ZoznamRealit.Sk. Obsah portálu ako i poskytované služby sú chránené autorským zákonom.

ČLÁNOK I.

ZÁKLADNÉ POJMY

 1. Portál – rozumie sa ním realitný portál zoznamrealit.sk obsahujúci ponuky realitných kancelárií ako aj iný obsah, na doméne www.ZoznamRealit.Sk
 2. Online služba – rozumie sa ňou prístup na Portál
 3. Online služby ZRKS – rozumie sa rozhranie umožňujúce vkladanie inzercie a rozhranie API
 4. Návštevník – rozumie sa každý užívateľ využívajúci Online služby
 5. Užívateľ – je každý subjekt využívajúci Online služby ZRKS
 6. Obsah – rozumie sa ním obsah Portálu, ktorý je chránený autorským zákonom a jeho šírenie, kopírovanie alebo opätovné vydanie bez súhlasu ZRKS je protizákonné.

ČLÁNOK II.

PODMIENKY POSKYTOVANIA A VYUŽÍVANIA ONLINE SLUŽIEB a ONLINE SLUŽIEB ZRKS

Návštevník a Užívateľ je využívaním Online služieb zaviazaný k dodržiavaniu Všeobecných podmienok.

 1. Užívateľ a Návštevník sa zaväzuje nešíriť a inak nemnožiť obsah Online služieb a Portálu pokiaľ tak nie je dohodnuté písomnou formou medzi Užívateľom a ZRKS
 2. V prípade Online služieb ZRKS umožňujúcich Užívateľovi publikovanie svojich názorov alebo inzercie sa Užívateľ zaväzuje nepublikovať akýkoľvek text obsahujúci urážlivé, obscénne, pornografické alebo protiprávne názory, texty alebo výrazy a to i v cudzej reči. Užívateľ je výhradne zodpovedný za obsah svojich príspevkov, inzerátov či inej formy prejavu. ZRKS si vyhradzuje právo na zmazanie, prípadne úplné zablokovanie prístupu Užívateľa k Online službám, ak dôjde k porušeniu akéhokoľvek článku Všeobecných podmienok zo strany Užívateľa. Užívateľ nesie priamu právnu zodpovednosť za text či iný druh prejavu (obrázok), ktorý prostredníctvom Online služby publikuje.
 3. Užívateľ sa zaväzuje publikovať texty k ponukám na Portáli len v slovenskom jazyku.
 4. Užívateľ sa zaväzuje vkladať na Portál len realitné ponuky, na ktoré má uzavretú s vlastníkom písomnú zmluvu a v konečnej cene vrátane provízie. Ponuky musia byť reálne, konkrétne a nie so všeobecným popisom.
 5. Užívateľ sa zaväzuje vkladať len vlastné realitné ponuky a Online služby ZRKS sprístupniť len vlastným maklérom. Zároveň sa zaväzuje neposkytnúť prístup k Online službám a Online službám ZRKS iným subjektom – realitným kanceláriám a maklérom. V prípade porušenia tohto bodu je ZRKS oprávnené okamžite prerušiť poskytovanie Online služieb bez nároku na vrátenie poplatku za Online služby.
 6. Užívateľ sa zaväzuje využívať priestor v ním publikovaných inzerátoch - ponukách len na účely, na ktoré mu bol poskytnutý a publikovať reklamný materiál akým je logo a www adresa len v priestoroch, ktoré boli pre tento účel výslovne ZRKS určené. Užívateľ sa zaväzuje nezadávať ten istý inzerát, tú istú ponuku viac krát ako jeden krát.
 7. V prípade, že dôjde k znefunkčneniu Online služby chybou zapríčinenou na strane ZRKS, ZRKS je povinné takúto chybu bezodkladne odstrániť. ZRKS neručí za chyby na Online službách spôsobené Užívateľom, resp. treťou stranou (napríklad prevádzkovateľom serveru).
 8. Užívateľ sa zaväzuje využívať poskytnutý priestor v Online službách pre propagáciu nehnuteľností na Portáli nasledovným spôsobom:
  1. všetky údaje vyplnené pri zadávaní ponuky v sekcii uviesť pravdivo a čo najpresnejšie
  2. v políčku Názov vo Vložení ponuky uviesť opis nehnuteľnosti čo najvýstižnejšie a v žiadnom prípade nevyužiť políčko Názov na propagáciu, či reklamu iného, ako danej nehnuteľnosti (napr. názov firmy)
  3. Užívateľ sa zaväzuje uviesť webové adresy a linky len do políčok formuláru na to určených a len linky priamo súvisiace s činnosťou užívateľa
  4. Užívateľ sa zaväzuje pridávať k inzerátom len takú obrazovú dokumentáciu, ktorá súvisí priamo s inzerovanou nehnuteľnosťou, t.j. žiadny ilustračný, reklamný, alebo inak priamo s inzerovanou nehnuteľnosťou nesúvisiaci grafický alebo fotografický materiál (logo užívateľa).
 9. ZRKS si vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť poskytovanie Online služieb týkajúcich sa všetkých, alebo skupiny Užívateľov, ako aj odstrániť akýkoľvek obsah, ktorý je súčasťou systému i bez upozornenia, bez povinnosti náhrady voči akémukoľvek Užívateľovi alebo tretej strane. Prevádzkovateľ sa zaväzuje nevyužiť, či inak zneužiť vo svoj prospech alebo v prospech tretej strany žiadnu z informácii alebo súčastí údajov vložených do Online služieb
 10. Užívateľ a Návštevník si je vedomý, že informácie, ktoré sú súčasťou obsahu Online služieb ZRKS nenahrádzajú oficiálne právne, finančné alebo realitné poradenstvo a majú len odporúčací a informatívny charakter. Užívateľ si je zároveň vedomý a súhlasí s tým, že akékoľvek dáta a/alebo materiály nahrané alebo inak získané prostredníctvom Online služieb ZRKS nie sú nijako preverované a nakladanie s nimi je preto osobným rozhodnutím, zodpovednosťou a rizikom Užívateľa.
 11. Užívateľ sa zaväzuje nešíriť a žiadnym spôsobom nerozmnožovať žiadny z poskytnutých zdrojových kódov ani iných súčastí poskytnutých Online služieb ZRKS a zároveň sa zaväzuje uhradiť všetky vzniknuté škody, ktoré by takýmto konaním spôsobil ZRKS. Užívateľ sa zaväzuje nezasahovať a žiadnym spôsobom nemeniť obsah poskytnutých zdrojových kódov, ani iných súčastí poskytnutých Online služieb. Porušenie tohto ustanovenia oprávňuje ZRKS okamžite zastaviť poskytovanie služieb.
 12. Užívateľ berie na vedomie, že ochrana dát je zabezpečená do takej miery ako si dokáže Užívateľ zabezpečiť ochranu svojich prístupových hesiel do Online služieb a bezpečnosť svojho pripojenia do internetu. Za únik dát spôsobený nedostatočným zabezpečením hesla, alebo spôsobený treťou stranou nenesie ZRKS žiadnu zodpovednosť.
 13. ZRKS nezbiera žiadne osobné údaje, ktoré Užívateľ a Návštevník sám dobrovoľne neposkytne. Za osobné údaje sa nepovažujú údaje zo systému kontroly prístupov na server a z nich vyplývajúce štatistické informácie.
 14. Užívateľ nemá nárok požadovať od ZRKS odstránenie reklamných odkazov, bannerov alebo iných foriem reklamy, ktoré sú implementované do Online služieb.
 15. ZRKS odmieta akúkoľvek zodpovednosť za obsah a funkčnosť internetových stránok priamo alebo nepriamo prepojených s Online službami ZRKS.

ČLÁNOK III.

ÚHRADA SLUŽIEB CEZ SYSTÉM CARDPAY OD TATRABANKA A.S.

CardPay spĺňa všetky pravidlá bezpečného prenosu dát a platby prebiehajú online. Služba je dostupná 24 hodín denne. Priebeh platby:

 1. Zákazník vyplní objednávku doplnkových služieb v našom systéme a zvolí platobnú metódu CardPay – platba platobnou kartou.
 2. Po presmerovaní sa zákazník dostane na stránku Tatrabanky, na ktorej vyplní údaje k platobnej karte a uhradí objednávku.
 3. Po potvrdení platby sú peniaze prevedené na náš bankový účet a zákazníkovi sú aktivované objednané služby.
 4. Zákazník je presmerovaný späť do nášho systému.

ČLÁNOK IV.

ZMENY A PLATNOSŤ VŠEOBECNÝCH PODMIENOK

 1. Všeobecné podmienky využívania služieb Portálu strácajú účinnosť dňom ich nahradenia neskoršími Všeobecnými podmienkami.
 2. ZRKS si vyhradzuje právo na zmenu Všeobecných podmienok.

V Bratislave dňa 31. marca 2020