Zameranie stavby - svojpomocne alebo s geodetom?
Zameranie stavby - svojpomocne alebo s geodetom?

Zameranie stavby - svojpomocne alebo s geodetom?

Na Slovensku bez prítomnosti geodeta nemôžete vytýčiť hranicu pozemku, lebo vám to kataster nehnuteľností neuzná. Kedy ešte budete pri stavbe domu potrebovať tohto špecialistu? U nás pôsobí približne 900 certifikovaných geodetov, ktorí sa riadia cenníkom Komory geodetov a kartografov. Ceny sú však len orientačné a našťastie niekoľkonásobne nižšie ako v susednom Rakúsku.

Ak sa rozhodnete stavať dom, určite budete v istej fáze potrebovať služby geodeta. Kedy je ten pravý čas sa na odborníka obrátiť? „Pri obozretnejších klientoch sa stáva, že pred kúpou pozemkov nás volajú pre kontrolu vlastníckych hraníc vzhľadom na oplotenie pozemku. Zväčša ide o lukratívnejšie časti Bratislavy. Kontrola pozostáva z porovnania údajov o vlastníckych hraniciach evidovaných v katastri nehnuteľností a hraníc vyznačených vonku v teréne napr. oplotením,“ uviedol Martin Stano zo spoločnosti Strabon. Dodal, že sa nedá sa vo všeobecnosti povedať, že oplotenie pozemkov je zároveň aj vlastníckou hranicou.

Aj keď sa skúsenejší stavebníci rozhodnú sami vyznačiť polohu stavby v teréne, koledujú si o ťažkosti.
Určenie hranice pozemku

Niektorí odvážlivci sa odhodlajú robiť zameranie pozemku alebo stavby na vlastnú päsť. Stretnutiu s geodetom sa však vyhnúť nedá. Zameranie a vytýčenie hracích pozemku na Slovensku nie je možné vykonať bez prítomnosti geodeta, ktorý sa špecializuje na kataster nehnuteľností. „ Pri tomto úkone je potrebné zájsť do histórie vzniku mapy a preto je to čisto odborná záležitosť. Ak si niekto sám trúfne postaviť plot bez súčinnosti geodeta a vlastníka susedného pozemku, koleduje si o problém a súdne ťahanice, s čím úzko súvisia aj dobré, ale krehké, susedské vzťahy, “ hovorí odborník. Aj keď sa skúsenejší stavebníci rozhodnú sami vyznačiť polohu stavby v teréne, koledujú si o ťažkosti. „V tomto prípade nasleduje problém pri kolaudácií stavby, kde sa zo strany stavebných úradov (nie všetkých) vyžaduje protokol z vytýčenia stavby a osadenia stavby do terénu spracovaný odborne spôsobilou osobou, čo je zase len geodet,“ uviedol M. Stano.

Pri vytýčení jednoduchých stavieb, ktoré nie sú pevne spojené so zemou a nie sú predmetom evidovania v katastri nehnuteľností, možno použiť jednoduché metódy napr. vyznačenie kolmice pomocou špagáta cez pravouhlý trojuholník so stranami 3m,4m a preponou 5 m. Podľa geodeta je pre elimináciu chýb najlepšie vykonať meranie aspoň dvakrát, alebo zmerať uhlopriečky a porovnať s vypočítanými hodnotami, čím sa vylúčia hrubé chyby. Tieto metódy môžete využiť pri zameraní altánku, prístrešku alebo skladu náradia.

Na Slovensku je evidovaných takmer 900 autorizovaných geodetov, ktorí aktívne vykonávajú svoju činnosť. Ako si teda vybrať toho správneho? „Rozdeľujeme sa na špecialistov pre oblasť katastra nehnuteľností a mapovania a špecialistov na inžiniersku geodéziu (vytyčovanie žeriavových dráh, náročných stavieb , diaľnic a pod.) Pri výbere geodeta by som prihliadal na dĺžku praxe prípadne prístrojové vybavenie. Dobrého geodeta spoznáte podľa reakcie na otázky, ktoré mu položíte pre váš konkrétny príklad. Ak vám vie bezprostredne odpovedať, má prehľad v legislatíve, môže vám veľa vecí pomôcť vyriešiť a nasmerovať vás,“ vysvetlil Martin Stano. Celá geodetická spoločnosť na Slovensku musí pracovať a spracovávať výsledky meraní podľa platnej legislatívy, technických predpisov a noriem a smerníc vydávaných Úradom geodézie, kartografie a katastra SR ( www.skgeodesy.sk ), teda každý klient by mal dostať tú najvyššiu kvalitu prác, za ktorú nesie zodpovednosť autorizovaný geodet.

Zameranie rodinného domu
Pani si objednala vytýčenie hraníc pozemku, ktorý kúpila, ale nevedela kde sa nachádza.

Orientačné ceny geodetických prác vydala Komora geodetov a kartografov. Geodeti majú silnejšiu sezónu práve v čase, keď sa riešia výstavby a kolaudácie stavieb, ale inak pracujú po celý rok. Ich lehoty sú naviazané aj na úradné hodiny na úradoch preto počas dovolenkového obdobia sa čakacie lehoty môžu predĺžiť. Aj keď je práca geodetov vysoko odborná, aj oni zažívajú pri svojej činnosti úsmevné situácie. „Pani si objednala vytýčenie hraníc pozemku, ktorý kúpila, ale nevedela kde sa nachádza,“ spomína S. Stano. Skôr však v praxi rieši komplikované susedské spory o hranice pozemkov. Tu musia zohrať dôležitú úlohu tiež geodeti, ktorí by mali obom stranám citlivo situáciu vysvetliť.

Zdroj: Redakcia ZoznamRealit.Sk, Strabon, s.r.o.

Publikované: 20.4.2017